Política de privadesa – Avís legal

POLÍTICA DE PRIVADESA

 

En TREVOL TV treballem per garantir la privadesa en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privadesa per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Organització:
• Responsable del tractament
• Finalitats del tractament de dades
• Durada del tractament de dades
• Legitimació per al tractament de dades
• Comunicació de les teves dades
• Les teves dretes
• Dades de tercers

 

 

Responsable del tractament

 

L’interessat que faciliti a TREVOL TV  dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma online o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

Enric Cortés Aliaga, amb dni 43711160m  i domicili social en carrer Torres de Segre , 34 de Lleida CP 25005.
Telèfon: 973254069
Correu electrònic: info@trevol.tv

 

 

Finalitats del tractament de dades

 

En TREVOL TV  el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagis facilitat:

1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.
2. Gestionar, si escau, la participació de l’USUARI en els  vídeos, reportatges.
3. Gestionar, si escau, la seva comanda i dur a terme la prestació contractada per l’USUARI, la seva facturació i cobrament.
4. Gestionar i controlar la cartera de clients.
5. Realitzar, si escau, el perfil d’USUARI per oferir-li continguts, productes i serveis d’una manera personalitzada..

 

 

Durada del tractament de dades

 

• Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
• Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim d’un any.
• Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, tret que s’expressi el teu desig que siguin eliminats a qualsevol moment..

 

 

Legitimació per al tractament de dades

 

• La base legal per al tractament de les teves dades és l’execució de la prestació del servei corresponent.
• L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.
No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.
• La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, podent ser revocat a qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta fi efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

 

 

Comunicació de les teves dades

 

Les seves dades personals no es comunicaran a terceres persones, llevat d’obligació legal.

 

 

Els teus drets

 

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
• En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-ho a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, salvo per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privadesa.
• Enfront de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles en www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que t’assisteixen dirigint-te a aquests organismes.

 

 

Dades de tercers

 

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el previst en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precept